Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Dopad ACTA na lidská práva

6. 3. 2012 | 09:18

Internet se stal klíčovým nástrojem k přístupu k základnímu práva na informace, komunikaci a sdílení. Veškeré právní předpisy, které si kladou za cíl regulovat toto médium, je třeba pečlivě zvážit, aby zavedení těchto předpisů i nadále bylo v souladu s Listinou základních práv a svobod. A tato potřeba je silnější v zemích, kde není ochrana základních práv natolik silná, jako v EU. Právě v těchto zemích se musí dát pozor na to, aby politika přístupu k internetu byla v souladu s demokratickými principy. Je tedy nutné i v této oblasti respektovat smluvní závazky EU k upevňování demokracie a právního státu v jeho a to i na úrovni mezinárodních vztahů (1).

Privatizace právního státu

V článku 27 ACTA ukládá státům, aby podporovaly "společné úsilí s podnikatelskými subjekty "při prosazování trestního a občanského práva v on-line prostředí. Tato povinnost legitimizuje a odporuje policejní zásah a dokonce i trest pro údajné protiprávní jednání a to mimo běžné soudní rámce. Rozsah těchto opatření má být definován soukromými společnostmi - tedy majiteli práv duševního vlastnictví (2). Více znepokojujícím faktem ovšem je, že v uniklém dokumentu vydaném Evropským parlament, je přiznána možnost odpojení uživatelů, jako příklad soukromé sankce, které by mohly být uplatněny v rámci této "spolupráce" (3). U těchto opatření je nejhorší, že ACTA neumí zajistit účinné opravné prostředky proti těmto zásahů: vágní odkazy na "spravedlivý proces" v textu nejsou zálohovány závaznými postupy, které vyžadují dodržování právního státu (čl. 21 SEU).
Zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu varuje před nebezpečím tohoto přístupu ve své poslední Výroční zprávě: "[I]ntermediaries, jako soukromé subjekty nejsou nejvhodnějším nástrojem pro kontrolu internetu a bylo by lépe, aby určení zda je konkrétní obsah nezákonný, bylo hodnoceno při pečlivém zvážení konkurenčních zájmů těchto subjektů a aby byla zváženy možnosti obrany" (4).

Zveřejňování osobních údajů v rozporu s Listinou EU

ACTA vyžaduje aby internetoví zprostředkovatelé zveřejnili osobní údaje obviněné osoby držitelům práv - v duchu stávající směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, což může způsobit velké problémy občanům po celé Evropě. Praktické dopady této směrnice nebyly nikdy posuzovány a přezkoumání směrnic a jejich dopadů začíná až nyní. Již nyní existují důkazy o závažnosti problémů vznikajících díky tomuto přístupu, jak ukazuje (Zejména v Německu a Velké Británii), kde právnici držitelů práv pomocí donucovací taktiky útočí na nevinné uživatele. Využívají totiž zveřejněné informace získané na základě směrnice ke kontaktu se spotřebiteli a dávají jim na výběr mezi nástrojem "Hobson-choice" tedy mezi nákladná soudní bitvě, nebo "dohodu" o zaplacení platby. ACTA mění zcela legitimně výraz z "údajné pachatele" na "pachatele" (5).
Text také výslovně klade zájmy držitelů práv nad svobodný projev, soukromí a dalších základních práv (6).
Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje, že ACTA by mohlo vést k "sledování miliónů jednotlivců a všech uživatelů, bez ohledu na to, zda jsou v podezření ", a k "systematickému zaznamenávání údajů [o používání internetu] " (7).
Evropský soudní dvůr nedávno rozhodl, že takové množství údajů a sledování uživatelů internetu je neslučitelné s Chartou (8). ACTA flagrantně porušuje tuto judikaturu a narušují demokracii, základy svobod a právního státu. ACTA ohrožuje svobodu projevu upřednostněním soukromého sektoru a dovolením zavádění represivních opatření na podporu ochrany autorských práv. ACTA vyvádí z rovnováhy ochranu základních práv na soukromí a svobodu komunikace a sdílení - práva, která jsou nezbytným předpokladem demokracie - a ruší záruky řádného procesu a rovnosti zbraní. V Evropě tento stav porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech a Listinou základních práv EU.
V rámci mezinárodní spolupráce, je to jasné porušení článku 21 Smlouvy o Evropské unii, která vyžaduje podporu demokracie a právního státu v mezinárodních vztazích Unie.

Zdroje:
1 Treaty on European Union, Article 21
2 Article 27.2 & Article 8.1, ACTA
3 http://www.edri.org/files/acta_disconnection.pdf
4 Report of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A.66.290.pdf (Page 12)
5 One prominent example: Law Society Gaztte: “Two solicitors accused over file-sharing ‘bully tactics’” http://bit.ly/9aHDEn
6 This is unequivocal in, for example, footnote 13
7 www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultat...
8 See cases C-70/10 (Scarlet/Sabam) in particular, as well asC-275/06 (Telefonica/Promusicae) on balance of rights
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League